Geodetske storitve

Moj geodet

Načrt Kataster Dokumentacija Meja

 • Določitev hišne številke

  Določitev hišne številke

  Da lahko pridobimo hišno številko, je pogoj, da je stavba evidentirana v zemljiškem katastru in katastru stavb. Če si želimo urediti stalni naslov, ne gre brez hišne številke. Največkrat se za nove stavbe istočasno k elaboratu evidentiranja stavbe priloži še zahteva za določitev hišne številke. Lahko pa se zaprosi samo za hišno številko (če je stavba že evedentirana).

 • Izdelava energetskih izkaznic

  Energetska izkaznica

  Prodajate celotno stavbo, stanovanje ali oddajate del stavbe v najem za več kot eno leto?

  Potem lahko za Vas  pripravimo energetsko izkaznico.

 • Evidentiranje stavbe

  Evidentiranje stavbe

  Evidentiranje stavbe pomeni določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

  Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko zahtevajo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali upravnik stavbe.

 • Geodetski načrt

  Geodetski načrt

  Gradite novi objekt, pridobivate gradbeno dovoljenje, želite legalizirati objekt, pridobiti dejansko stanje terena?

  Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

  Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je odvisna od namene uporabe geodetskega načrta):

  • relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišča
  • stavbe, gradbeni-inženirski objekti (komunalni vodi)
  • zemljepisna imena
  • geodetske točke
  • podatki o parcelah (meje parcel, številke parcel)

  Izdelamo lahko naslednje geodetske načrte:

  Končni geodetski načrt vsebuje grafični prikaz izbranega terena in certifikat (v katerem je opredeljeno v kakšne namene je uporaben).

  Naši geodetski načrti so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

 • Vsa dokumentacija za gradnjo

  Gradbena dokumentacija

  V celoti Vam nudimo celovite projektantske storitve in ureditev vse potrebne dokumentacije za:

  • novogradnje,
  • rekonstrukcije objektov,
  • dozidavo objektov,
  • legalizacijo objektov,
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov.
 • Informativni prikaz meje na terenu

  Informativni prikaz meje

  Na podlagi predmeritev in prehodnih podatkov Vam lahko na cenovno ugoden način pokažemo informativno mejo. Zak informativni prikaz meje na terenu pride poštev takrat, ko bi zaradi različnih situacij želeli izvedeli kje približno poteka meja.

 • Geodetska izravnava meje

  Izravnava meje

   

  Ima Vaša meja parcele več lomov ali je »vijugasta«?

  Na podlagi predhodnega dogovora/soglasja z vašim mejašem se lahko meja med vama izravna. Pri izravnavi lahko izravnani del meje odstopa v korist ene ali druge parcele do 5% površine manjše parcele oziroma da se ne spremeni površina za več kot 500 m2. Pogoj za izravnavo meje je tudi, da se meja predhodno uredi (največkrat v istem postopku).

 • Komasacija zemljišč

  Komasacija

  Komasacijaje storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožen del zemljišča. Lastniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost parcel ohranita.

 • Hitra legalizacija objektov

  Legalizacija objekta daljšega obstoja

   Ali ste vedeli?

  Objekt po novem gradbenem zakonu (117.člen GZ) lahko po hitrem postopku legaliziramo.

  Za Vas opravimo vse potrebno in sicer:

  • evidentiranje stavbe (vris stavbe v zemljiški kataster in kataster stavb)
  • izris tlorisov
  • izris prerezov stavbe
  • dokazilo o daljšem obstoju objekta (na geodetskem inštitutu se naroči aeroposnetek iz katerega je razviden obstoj objekta)
  • po Vašem pooblastilu na upravni enoti vodimo celotni postopek
 • Geodetsko niveliranje

  Niveliranje

  Niveliranje je najnatančnejša metoda določanja višinskih razlik.

  Niveliranje opravljamo za naslednje vrste potreb in storitev:

  • niveliranje mrež
  • določanje višin pri montaži strojev in naprav
  • prenos in kontrola višin
  • niveliranje za potrebe hidromelioracij
  • niveliranje za druge namene
 • Nova izmere meje

  Nova izmera

  Na območju minimalno desetih parcel ali  parcele, ki obsega minimalno 3 ha površine, lahko izvedemo za celotno območje v enem postopku ureditev vseh meja. Stroškovno gledano je, z ozirom na večje število lastnikov, celotni postopek nove izmere cenovno ugodnejši.

 • Označitev meje z mejniki

  Označitev meje z mejniki

  Na vaši parceli ne najdete mejnikov?

  V vseh postopkih, kot so ureditev meje, parcelacija (delitev ali združitev parcel) in izravnava meje, lahko že v samem sklopu postopka na željo naročnika označimo celotno mejo ali samo določen del meje z mejnimi znamenji.

 • Parcelacija

  Parcelacija

  Parcelacija parcele pomeni  združitev dveh ali več parcel v eno  ali delitev parcele na več manjših.

  Združitev parcel je možna, če je izpolnjen pogoj, da imajo vse parcele, ki se združijo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic.

 • Postopek izravnave meje

  Postopek ureditve meje

  Ureditev meje pomeni določitev poteka meje vaše parcele po podatkih zemljiškega katastra.
  Mejo parcele lahko uredimo v celoti ali vsaj v delu meje – minimalno v dveh točkah.

 • Pravne storitve in pomoč pri prometu z nepremičninami

  Pravne storitve

  Pravna varnost pri prodaji ali nakupu nepremičnine je prvenstvenega pomena za miren spanec.

  Za pravno varnost Vaše nepremičnine tako v celoti poskrbimo z naslednjimi pravnimi storitvami, ki jih opravljamo sami in v sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji:

 • Geodetsko sodelovanje s podjetji

  Sodelovanje s podjetji

  Za podjetja omogočamo sklenitev pogodbe o sodelovanju v okviru katere se dogovorimo za posebne izredno ugodne individulane komercialne pogoje sodelovanja.

  Za Vaše podjetje tako lahko prednostno in po posebnih komercialnih pogojih opravljano naslednje storitve:

 • Sprememba bonitete zemljišča

  Sprememba bonitete zemljišč

  Je na vaših parcelah boniteta zemljišč/proizvodna sposobnost zemljišč bodisi prevelika/premajhna in posledično plačujete preveč katastrskega dohodka?

 • Sprememba podatkov v katastru stavb

  Sprememba podatkov

  Kadar v naravi nastanejo spremembe, ki vplivajo na podatke o stavbi in njenih delih v katastru stavb,  je potrebno pri geodetskem podjetju ali projektantu naročiti izdelavo elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

  Spremembe podatkov katastra stavb so lahko:

 • Ureditev meje

  Ureditev meje v katastru

  Ne veste točno, kje poteka meja med vami in sosedom?
  Kupujete oziroma prodajate parcelo?

  Nemalokrat kupec kupi parcelo in cena zemljišča se določi na podlagi površine, ki je vpisana v zemljiški kataster.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!